ผลงานวิจัย

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจำหลักสูตร

แยกรายบุคคล 2562

ผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์.สุภาภรณ์ตันตินันทตระกูล

อาจารย์จินตภรณ์

รัตนหน

อาจารย์พัชรียา

สีห์จักร์

อาจารย์ธงรบ เทียนสันต์

อาจารย์.มลิจันทร์ เกียรติสังวร

อาจารย์วราภา จันทร์โชติ