ผลงานวิจัย

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจำหลักสูตร

แยกรายบุคคล 5 ปี ย้อนหลัง

2560-2564

ผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

พล.ต.ต. ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์

อาจารย์ภารณี
เทพส่องแสง

พ.ต.อ.หญิง นพมาศ ขำสมบัติ

ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อาจารย์ณัฐธภา
เดชเกษม

อาจารย์ กานดา
เลาหศิลป์สมจิตร์

ภาควิชาการพยาบาลมารดาและทารก


พ.ต.อ.หญิง

ดร.กัญญ์ชิสา สุนทรมาลัย

อวจารย์มธุรส
จันทร์แสงศรี

ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ดร.อารี พุ่มประไวทย์

อาจารย์จิฬาวัจน์

เลิกนอก

อาจารย์.สุภาภรณ์
ตันตินันทตระกูล


ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

ภาควิชาบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ