ภาพถ่ายห้องเรียน ขนาดพื้นที่

ตัวบ่งชี้ที่ 21


21-1-2 -21-1-3 ภาพถ่ายห้องเรียน.pdf
21-2-2 ภาพถ่าย ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์.pdf