สัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตรต่ออาจารย์พยาบาลประจำทั้งหมด